1995 / CİLT 21 / SAYI 1

01. Susan Dağhoğlu, Oktay Arda, M. Ercan Artan, Aysel Özpmar, H. Hakan Bozkuıt
Normal ve Yetersiz Kalsiyum'lu Yemle Beslenen Yumurta Tavuklarında Uterus Mukozasının tiltrastrüktürü
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 1-10, 1995 [Fulltext PDF]
02. Suzan Dağlıoğlu, Oktay Arda, M. Ercan Artan, Aysel Özpmar
Kalsiyum Oranı Yüksek Yemle Beslenen Yumurta Tavuklarında Uterusun Ultrastrüktürü   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 11-18, 1995 [Fulltext PDF]
03. Mustafa Özcan, Ahmet Altmel
Siyah Alaca Sığırların Yaşama Gücü, Dölverimi ve Süt Verimi Özelliklerini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörler Üzerinde Araştırmalar I. Yaşama Gücü ve Dölverimi Özellikleri   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 19-35, 1995 [Fulltext PDF]
04. Mustafa Ozcan, Ahmet Altmel
Siyah Alaca Sığırların Yaşama Gücü, Dölverimi ve Süt Verimi Özelliklerini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörler Üzerinde Araştırmalar 2. Süt Verimi özellikleri    
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 36-48, 1995 [Fulltext PDF]
05. Oya Keleş, Murat Yıldırım, Kemal Ozan, Süleyman Şener
İyonofor Antikoksidiyal ve Florokinolon Antibiyotikler Arasında Etkileşim Üzerine Çalışmalar            
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 49-58, 1995 [Fulltext PDF]
06. Rıfat Mutuş
Tavuk ve Bıldırcında Böbrek Arterleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 59-67, 1995 [Fulltext PDF]
07. Oya Keleş, Gürdal Dağoğlu, Murat Yıldırım
İstanbul ve Van İllerinde Satışa Sunulan Kimi Hayvansal Ürünlerde Güncel Organik  Klorlu İnsektisit Kantı  Düzeyleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 68-74, 1995 [Fulltext PDF]
08. K. Oya Kahvecioğhı
Kıl Keçisi Foetus'unda Plexus Brachialis'in Şekillenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 75-80, 1995 [Fulltext PDF]
09. Şebnem Cündal Çörekçi, Mehmet Evrim, Ahmet Altınel, Hıdır Demir, Halil Güneş
Sakız ve İmroz Koyunlarının Patolojik Nedenli Dölverim Yetersizliklerinin Sezon Dışı Tohumlama Yoluyla Giderilmesi Olanakları Üzerinde Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 91-98, 1995 [Fulltext PDF]
10. Sait Bulmuş, Hıdır Demir
Hampshire Down X Kıvırcık Melczlenıcsi Yoluyla Kaliteli Kesim Kuzuları Elde Edilmesi İmkanları Üzerinde Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 99-116, 1995 [Fulltext PDF]
11. Hıdır Demir
Farklı Beslenme Düzeyleri ile Besiye Alınan 5-7 Aylık Kıvırcık Erkek Kuzuların Besi ve Karkas Özellikleri    
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 117-130, 1995 [Fulltext PDF]
12. Hıdır Demir
Ramlıç ve Dağlıç Koyunlarının Melezlenmesi ile Elde Edilen Çeşitli Genotiplerin Karşılaştınlması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 131-141, 1995 [Fulltext PDF]
13. Hıdır Demir
Değişik Dönemlerde Sütten Kesilmiş Kıvırcık Kuzuların Büyüme Özellikleri Üzerine Araştırmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 142-150, 1995 [Fulltext PDF]
14. K. Oya Kahvccioğlu
Kıl ve Tiftik Keçisinde Larynx ve Gl. Thyraideu'mn Yascularisationu 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 151-161, 1995 [Fulltext PDF]
15. Nuri, Turan Aydın Gürel, Hüseyin Yılmaz, Tunay Pala, Gülbin Ayyıldız
Chinchilla'larda Rastlanan Pastcurella Multocida İnfeksiyonu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 162-169, 1995 [Fulltext PDF]
16. Altatı Armutak, Suzan Dağlıoğlu
İstanbul Bölgesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Deri Yapılarının Histonıorfolojik ve Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 170-196, 1995 [Fulltext PDF]
17. Tarık Bilal, Aydın Gürel, Abdülkadir Uysal, Hüseyin Tan
Bir İnekte Lenfositik Löykoz Olgusu
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 197-205, 1995 [Fulltext PDF]
18. Tarık Bilal, Hayri Ekici, Abdülkadîr Uysal, Hüseyin Tan, Adem Şünenver
Kıvırcık Irkı Koçlarda Karaciğer ve Sağ Böbreğin Ultrasonografik Muayenesi  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 206-216, 1995 [Fulltext PDF]
19. Bülent Nazlı
Türk Fermente Sucuğu Mikroflorasından Elde Edilmiş Bir Starter Kültür Kombinasyonunun Sucuk Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması 
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 217-231, 1995 [Fulltext PDF]
20. Tak Bilal
Sığırlarda Retikulumun Ultrasonografik Muayenesi  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 232-241, 1995 [Fulltext PDF]
21. Tank Bilal, Utku Bakırel
Atlarda Klinik Ekokardiografi  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 242-250, 1995 [Fulltext PDF]
22. Tarık Bilal, Utku Bakire!, Hüseyin Tan
Köpeklerde Demir Eksikliği Anemisinin Demir Parametreleri (Demir, Demir Bağlama Kapasitesi) ve Hemogramla Teşhisi Üzerine Çalışmalar
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 251-258, 1995 [Fulltext PDF]
23. Tarık Bilal, Utku Bakırel, Hüseyin Tan
Atlarda Kalp Çaplarının ve Hareketlerinin M-Mode Ekokardiografi Tekniği ile Değerlendirilmesi   
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 259-271, 1995 [Fulltext PDF]
24. Tarık Bilal, Abdülkadir Uysal, Tanay Bilal, Hüseyin Tan
Şeker Pancarı Posası ile Beslenen ve Beslenmeyen Besi Danalarının Bazı Kan Parametreleri Üzerine Araştırmalar  
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 272-281, 1995 [Fulltext PDF]
25. Hüseyin Yılmaz, Rıfat Mutuş, Ahmet Minhay
Tavuklarda Plazma Hücrelerinin immunoperoksidaz Y'öntemi ile Belirlenmesi ve Lenfoid Dokulardaki Lokalizasyomı
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.21(1), 282-294, 1995 [Fulltext PDF]