Kırsal Alanda Kadınların Tarım ve Hayvancılık Faaliyetlerine İlişkin Sosyo-Ekonomik Katkısı

Pınar AYVAZOĞLU DEMİR, Dilek AKSU ELMALI, Serpil ADIGÜZEL IŞIK


1Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvancılık Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Kars-TÜRKİYE

2Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Hatay-TÜRKİYE

3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Kars - TÜRKİYE


*Sorumlu Yazar / Corresponding Author:

Pınar AYVAZOĞLU DEMİR

e-mail: pinardemir80@hotmail.com

Geliş Tarihi / Received:

13 June 2016

Kabul Tarihi / Accepted:

18 November 2016

Anahtar Kelimeler:

Kadın, Kars, sosyo-ekonomik yapı,

üretim sorunları, gelir durumu

Key Words:

Woman, Kars, socio-economic structure, production problems, income

Özet

Bu çalışmada, hayvan varlığı ile Türkiye’nin önemli hayvancılık bölgelerinden biri olan Kars ili merkez köylerinde hayvancılık faaliyetinde bulunan kadınların, tarım ve hayvancılıktaki rolü ile bölge ekonomisine katkılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın materyalini, basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 210 kadınla yapılan anket çalışmasından elde edilen veriler oluşturmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda, bölgedeki kadınların günün ortalama 4,5 saatini hayvancılık faaliyetlerine ayırdıkları belirlenmiştir. Kadınların %37,6’sının yemi kendisinin hazırladığı, %40’ının hayvanlara yem verdiği, %51’nin ahırı temizlediği, %85,2’sinin tezek yaptığı ve %89,5’inin sütü kendisinin sağdığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde önemli rol oynayan kadınların doğrudan işçi statüsüyle istihdam edilmesinin teşvik edilmesi ve kadınlara yönelik özellikle hayvansal üretime ilişkin eğitici seminerlerin verilmesi ve bölgedeki kadınların sosyo-ekonomik konumunun güçlendirilmesinin kaliteli hayvansal ürün elde edilmesi bakımından önemli olduğu söylenebilir.

Abstract

Women’s Socio-economic Contribution to Agriculture and Livestock Activities in Rural Areas

In this study, it was aimed to define women’s contributions to agriculture and stockbreeding in central villages of Kars province where is an important stockbreeding area with its livestock existence. The data provided from the survey conducted with 210 women chosen by simple random sampling method constituted the research material. In accordance with the data obtained from the study, it was stated that women in the area spend an average of 4.5 hours a day by stock breeding. It was determined that 37.6% women prepare feed, 40% women feed the animals, 51% women clean stables, 85.2% women make cowpat and 89.5% of them milk. As a result, it is determined that employing and promoting women who play a crucial role in agriculture and livestock activities in working status, giving instructional seminars about animal production and supporting their socio-economic status are important in terms of having qualified livestock production.