İstanbul’da Satışa Sunulan Piliç Etlerinde Termotolerant

Campylobacter spp. Prevalansı ve Antibiyotik Dirençliliği

Serkan Kemal BÜYÜKÜNAL*


İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 34537 Tepekent, Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye*Sorumlu Yazar / Corresponding Author:

Serkan Kemal BÜYÜKÜNAL

e-mail: serkanbuyukunal@arel.edu.tr

Geliş Tarihi / Received:

19 October 2016

Kabul Tarihi / Accepted:

12 December 2016

Anahtar Kelimeler:

Campylobacter spp., piliç eti, prevalans, antibiyotik direnci

Key Words:

Campylobacter spp., chicken meat, prevalence, antibiotic resistance

Özet

Campylobacter spp.’nin dünya çapında insanlarda görülen bakteriyel diyarenin en yaygın sebeplerinden biri olduğu ifade edilmektedir. Sporadik kampilobakteriozun en önemli kaynağının, çiğ ya da yeterli ısıl işlem görmemiş kanatlı hayvan etleri olduğu kabul edilmektedir. Çalışmamızda piliç etlerinde termotolerant Campylobacter spp. prevalansının ve izolatların antibiyotik duyarlılığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Toplam 176 piliç eti örneği klasik kültürel yöntem (PCM) ve DuPont BAX® sistemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analize alınan örneklerin 56’sını bütün piliç, 27’sini piliç göğüs, 33’ünü piliç kalçalı but, 25’ini piliç baget ve 35’ini piliç kanat örnekleri oluşturmuştur. İstanbul’dan satın alınan taze piliç eti örneklerinin tümü basit rastgele örnekleme yöntemine göre farklı büyük marketlerden kendine özgü, orijinal ambalajı içinde satın alınmıştır. Termotolerant Campylobacter spp. tespiti için laboratuvar analizleri ISO 10272-1, 2006 standardına (kalitatif analiz) göre yapılmıştır. Şüpheli kolonilerin doğrulanması için API® Campy (bioMerieux, Marcy-l’Etoile, France) test kiti kullanılmıştır. Campylobacter izolatlarının antibiyotik duyarlılık testleri National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) tarafından tavsiye edilen disk difüzyon yöntemine göre yapılmıştır. Üremenin inhibe olduğu alanların çapı NCCLS standartlarına göre değerlendirilmiştir. PCM kullanıldığında C. coli, C. jejuni ve C. lari prevalansları sırasıyla %15,34, %8,52 ve %1,7 olarak tespit edilmiştir. BAX® sistem kullanıldığında ise C. coli, C. jejuni ve C. lari için prevalans oranları sırasıyla %15,90,

%18,75 ve %1,7 olarak belirlenmiştir. C.coli suşları nalidiksik asit (%78,57), ofloksasin (%14,29), norfloksasin (%10,71) ve ampisiline (%10,71) dirençli bulunmuşlardır. En yüksek direnç oranı ise nalidiksik asite %90,91 ve %100 direnç gösteren suş oranı ile sırasıyla C. jejuni ve C. lari izolatlarında olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, halk sağlığı açısından piliç eti Campylobacter türlerinin önemli kaynaklarından biridir ve veteriner hekimlikte antibiyotikler dikkatle kullanılmalıdır.


Abstract

Prevalence and Antibiotic Resistance of Thermotolerant Campylobacter spp. in Chicken Meat Sold in İstanbul

Campylobacter spp. are some of the most common causes of bacterial diarrhea in humans worldwide. They are mainly considered as foodborne pathogens that are found in raw or undercooked poultry and serve as an important source of sporadic campylobacteriosis. The present study was aimed to determine the prevalence and the antimicrobial resistance patterns of thermotolerant Campylobacter spp. in chicken meat. A total of 176 samples of chicken meat were analyzed using PCM and BAX® system. The samples analyzed included: 56 samples of whole chicken, 27 samples of chicken breast, 33 samples of chicken thigh, 25 samples of chicken drumstick and 35 samples of chicken wings. Samples of all the fresh chicken meat sold in İstanbul were randomly purchased from different major supermarkets in their original, individual packages. Laboratory analyses to detect thermotolerant Campylobacter spp. were performed in accordance with the ISO 10272-1, 2006 standard (qualitative analysis). API® Campy (bioMerieux, Marcy-l’Etoile, France) was used for the confirmation of presumptive colonies. Campylobacter isolates were subjected to antimicrobial susceptibility tests by the disc diffusion method as recommended by the National Committee for Clinical Laboratory Standards. Zones of growth inhibition were evaluated according to the NCCLS standards. Using PCM, the prevalence of C. coli, C. jejuni and C. lari was determined as 15.34, 8.52 and 1.7%, respectively. However, using BAX® system, the prevalence was determined as 15.90, 18.75 and 1.7% for C. coli, C. jejuni and C. lari, respectively. C. coli was resistant to nalidixic acid (78.57%), ofloxacin (14.29%) norfloxacin (10.71%) and ampicillin (10.71%). But the highest resistance was observed to nalidixic acid (90.91%) for C. jejuni and (100%) for C. lari. In conclusion, considering the public health, chicken meat is a common source for Campylobacter strains and antibiotics should be used carefully in veterinary medicine.