Beyaz Hindilerde Deneysel Toksoplazmozis

Ayhan ATASEVER*, Cahit BABÜR, Abdullah İNCİ, Görkem EKEBAŞ1, Anıl İÇA


1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

2Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Ankara, Türkiye

3Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

4Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı, Biyoloji Bölümü, Kütahya, Türkiye*Sorumlu Yazar / Corresponding Author:

Ayhan ATASEVER

e-mail: atasevera@erciyes.edu.tr

Geliş Tarihi / Received:

05 December 2016

Kabul Tarihi / Accepted:

14 February 2017

Anahtar Kelimeler:

Beyaz hindi, deneysel toksoplazmozis, histopatoloji, seroloji

Key Words:

White turkeys, experimental toxoplasmosis, histopathology, serology

Özet

Bu çalışmada, beyaz hindilerde deneysel toxoplasmozis oluşturulması; klinik, patolojik ve serolojik teknikler kullanılarak doku lezyonlarının belirlenmesi, bunların karşılaştırılması ve patogenezi amaçlanmıştır. Çalışmada, 2 aylık yaşta 120 adet beyaz hindi oral ve parenteral yollarla ve aynı zamanda onların kontrol grupları olarak gruplandırılmıştır. Oral gruba 0,5 mL’sinde 106 takizoit içeren inokulum verilirken bunun kontrol grubuna 0,5 mL serum fizyolojik verilmiştir. Parenteral grup; İntravenöz (İV), İntraperitoneal (İP), İntramuskuler (İM), ve Kloakal (K) olarak dört gruba ayrılmıştır. Her bir parenteral yol da 0,5 mL’sinde 105 ve 104 takizoit içeren inokulum verilmesi için kendi içerisinde iki gruba ve birer kontrol grubuna ayrılmıştır. Bunların kontrol gruplarınada 0,5 mL serum fizyolojik verilmiştir. İP 105 takizoit verilen grubtaki üç hindide akut toxoplazmozise bağlı tortikollis, ataksi ve tremor gibi sinirsel klinik belirtileri takiben ölüm şekillenmiştir. Bu hindilerin histopatolojisinde beyinde doku kistleri izlenmiştir. Ayrıca İP 105 takizoit verilen gruptaki bir hindide beyinde, İV 104 takizoit verilen grubtaki bir hindide karaciğerde toksoplasmozis’e ilişkin doku kisti görülmüştür. Sabin-Feldman Dye Test (SFDT) ve İndirekt Hemaglutinasyon (İHA) ile 104 ve 105 takizoit gruplarında seropozitiflik belirlenmiştir. SFDT ve İHA arasındaki istatistiksel fark önemsiz bulunmuştur (P>0,05). 106 takizoit verilerek enfekte edilen oral enfeksiyon grubunda SFDT ve İHA arasında istatistiksel farklılık önemli bulunmuştur. (P<0,05). Sonuç olarak bu çalışmada deneysel enfekte edilen beyaz hindilerde mikroskopik olarak T. gondii doku kistleri beyin ve karaciğerde görülmüştür.


Abstract

Experimental Toxoplasmosis in White Turkeys

In this study, forming of experimental toxoplasmosis in white turkeys; clinical, pathological and serological determination of tissue lesions, aimed to compare them and determine pathogenesis. For these purposes, a total of 120 two months old white turkeys were divided into groups as oral and parenteral infections and also their controls. The oral group was infected with 0.5 mL of Toxoplasma gondii RH strain inoculum suspension contains 106 tachyzoites while its control group was given 0.5 mL of saline. The parenteral group were divided into four groups as intraperitoneal (IP), intramuscular (IM), intravenous (IV) and cloacal (C). Each parenteral route was divided into two groups and one control group for inoculums given 105 and 104 tachyzoites in 0.5 mL. These two control groups were also given 0.5 mL saline as indicated above. Due to acute toxoplasmosis, death occurred in three white turkeys given tachyzoites IP 105 showed neurological clinical symptoms as torticollis, ataxia, and tremor. In the histopahologic examination of these three turkeys, T. gondii tissue cysts were detected in the brain. Also, one of given 105 tachyzoites IP group in the brain and one given 104 tachyzoites IV group in the liver were observed tissue cysts associated with toxoplasmosis. The turkeys in all infection groups were found seropositive in both Sabin-Feldman Dye Test (SFDT) and Indirect Hemagglutination Test (IHA). The statistical difference between SFDT and IHA was insignificantly for the both parenteral infection groups (P>0.05) while the difference was found significantly for the orally infected group (P<0.05). In conclusion in the present study, the tissue cysts of T. gondii were microscopically seen in brain and liver of the experimental infected white turkeys.