Kalça Displazili Köpeklerin Tedavisinde Modifiye

İkili Pelvik Osteotomi (DPO) Plakası Kullanılması İle Elde Edilen Radyografik Sonuçların Değerlendirilmesi

Murat KARABAĞLI


İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul.


*Sorumlu Yazar / Corresponding Author:

Murat KARABAĞLI

e-mail: murat.karabagli@istanbul.edu.tr

Geliş Tarihi / Received:

08 March 2017

Kabul Tarihi / Accepted:

13 April 2017

Anahtar Kelimeler:

DPO, Kalça Displazisi, Köpek

Key Words:

DPO, Hip Dysplasia, Dog

Özet

Kalça displazisi, genellikle bilateral olarak gözlenen ve birçok farklı köpek ırkını etkileyen gelişimsel bir ortopedik eklem rahatsızlığıdır. Üçlü pelvik oteotomi (TPO) genç köpeklerde, eklemdeki sublukzasyonu ve kalça displazisi gelişimini minimize etmek için kullanılan en yaygın tekniklerden biridir. Ancak zaman içerisinde TPO’ nun komplikasyonlarını azaltmak için farklı yollar aranmış ve ikili pelvik osteotomi (DPO) gibi alternatif teknikler geliştirilmiştir. Çalışmamızın materyalini kalça displazisi tanısı konmuş 7-11 aylık yaş aralığında olan 12 köpek oluşturdu. Bu köpeklerden 6 tanesi 7-9 ay, diğer altısı ise 10-11 aylık köpeklerden seçildi. Hastalara pubis ostektomisi yapıldı ve ilium osteotomisini takiben modifiye DPO plakaları iliuma yerleştirildi. Operasyon sonrası, akut postoperatif dönemde, hastalar ischiadic sinir paralizi açısından değerlendirildi. Postoperatif 2. ay çekilen ventrodorsal pelvis grafileri üzerinde hesaplanan Norberg açı ölçümü değerleri ile preoperatif Norberg açı ölçümleri karşılaştırıldı. Sonuçta 4,5-9 aylıktan büyük hasta popülasyonunda da DPO’ nun kalça displazisinin gelişimini yavaşlatmada etkin olduğu görüldü. Hastlarda postoperatif siyatik paraliz ya da parezi bulgularına rastlanmadı. Kullanılan modifiye DPO plakası ile ilgili vida gevşemesi, plaka kırılması gibi komplikasyonlarla karşılaşılmadı.


Abstract

Evaluation of Radiographic Results Obtained by Using Modified Dual Pelvic Osteotomy (DPO) Plate for the Treatment of Hip Dysplasia in Dogs

Hip dysplasia is a developmental orthopedic joint disease that commonly effects many different dog breeds, which are generally observed bilaterally. Triple pelvic osteotomy (TPO) is one of the most common techniques used to minimize the development of joint subluxation and hip dysplasia in young dogs. However, in the course of time, different ways to reduce the complications of TPO have been described and alternative techniques such as dual pelvic osteotomy (DPO) have been developed. Materials of our study consisted of 12 dogs with hip dysplasia at 7-11 months age range. Six of these dogs were selected from the dogs for 7-9 months old while the other six were selected for dogs at the age of 10-11 months old. In operation, pubic osteotomy was performed initially and then modified DPO plates were placed in ilium following ilium osteotomy. In acute postoperative period, patients were evaluated for ischiadic nerve paralysis symptoms. Preoperative Norberg angle measurements were compared with Norberg angle measurements on ventrodorsal pelvis graphs taken at postoperative 2nd month. As a result, it was observed that DPO was effective in slowing the development of hip dysplasia in the older patient population than 4.5-9 months old. No signs of postoperative ischiadic paralysis or paresis were seen in the patients. No complications such as screw loosening and plate breakage like complications related to the modified DPO plate which we used were encountered.