Yazarlar İçin Açıklamalar

 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nde Veteriner Hekimliği ilgilendiren alanlarda (temel bilimler, klinik bilimleri, hayvan yetiştiriciliği, hayvan refahı, genetik, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, zoonozlar, koruyucu hekimlik, veteriner halk sağlığı, gıda hijyeni vb.) yazılmış araştırma makaleleri, kısa bildiriler, derleme makaleleri, durum raporları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır. Dergi yılda iki kez (Ocak ve Temmuz aylarında) yayınlanır.
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nin kısaltılmış adı “İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg.”;
İngilizce adı “The Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Istanbul University”; İngilizce kısaltılmış adı “J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ.” dir.
 Yayın için gönderilen makalelerin bir kısmı ya da tamamı “tez ve bildiri özetleri” hariç daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 Yayınlanma talebi ile dergiye sunulan çalışmada uygulanan işlemler için etik kurul onayı gerekli ise; makalenin “Gereç ve Yöntem” bölümünde etik kurul onayı alınan kurumun adı, onay numarası ve tarihi belirtilmelidir. Yayın kurulu gerekli gördüğünde etik kurul onay belgesinin bir örneğini ayrıca isteyebilir.
 Eserlerin dergide basılabilmesi için herhangi bir ücret talep edilmez.
 Çalışmaların bilimsel etik açıdan her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

 

 Başvuru
 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi’nde yayınlanması talep edilen makaleler, dergi sekreteryasına e-posta ile (vetdergi@istanbul.edu.tr) ulaştırılmalıdır. Makale metni MS-Word programında hazırlanmalıdır. Başvuru sırasında; makale türü (araştırma makalesi, derleme, kısa bildiri, durum raporu, olgu sunumu veya editöre mektup), makale ile ilgili yazışmaların hangi yazarla yapılacağı ve sorumlu yazarın posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası belirtilmelidir.
 Yazarlar ilk başvuru sırasında yayın için “telif hakkı devir formu” nu eksiksiz olarak doldurmalı, imzalamalı ve yayın kuruluna göndermelidir. Bu form ıslak imzalı olarak dergi sekreteryasına ulaştırılabileceği gibi; imzalanmış form tarayıcıdan geçirilerek, PDF veya JPG olarak kaydedildikten sonra
e-posta ile dergi sekreteryasına gönderilebilir. “telif hakkı devir formu” derginin internet sayfasında (http://vetjournal.istanbul.edu.tr/pdf/telif_formu.pdf) ve derginin basılı her sayısında yer almaktadır.
 Eksik ve kuralına uygun olarak hazırlanmamış eserler, yayın kurulu tarafından incelenmeye alınmaksızın yazarlarına iade edilir.


 İlk Başvuru sırasında dergi sekreteryasına gönderilmesi gereken belgeler:

  • -Makale metni ve tabloları (MS-Word formatında)
  • -Makale ekleri (Şekil, çizim, fotoğraf vs.)
  • -Telif hakkı devir formu
  • -Makalenin başka bir dergide yayınlanmadığı ve / veya yayınlanmak üzere incelemede olmadığı,
    İst. Üniv. Vet. Fak. Derg.’de ki değerlendirme süreci tamamlanana kadar makalenin başka bir dergiye yayınlanma talebi ile gönderilmeyeceği konularında sorumlu yazarın beyanlarını içeren üst yazı. Üst yazıda ayrıca makale türü ve sorumlu yazarın yazışma adresi açıkça belirtilmelidir.

 

 Makale değerlendirme işlemleri
 Dergi sekreteryasına ulaşan her makaleye öncelikle makale numarası verilir ve makalenin durumu dergi internet sayfasından (http://vetjournal.istanbul.edu.tr/makale-takip.html) takip edilebilir. Dergiye sunulan tüm makaleler öncelikle teknik incelemeye alınır. Teknik inceleme aşamasında; başvuru evraklarının eksiksiz olup olmadığı ile dergi yazım kurallarına uygunluğu kontrol edilir ve makalenin benzerlik düzeyine bakılır. Daha sonra makaleler yayın kurulu tarafından dergiye uygunluk ve bilimsel nitelik kriterleri gözetilerek ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasını geçen makaleler konusu ile ilgili en az iki hakeme gönderilir. Gönderilen makalenin değerlendirilmeye alınıp alınmayacağı yayın kurulunun yetkisinde olup, yayın kurulu bir makaleyi hakeme göndermeksizin ret edebilir ya da düzeltme isteyebilir.
 Hakem görüşleri doğrultusunda yazarlardan düzeltme talep edilebilir. Yazarların düzeltilmiş makalelerini ya da konu ile ilgili açıklamalarını en geç 1 ay içerisinde dergi sekreteryasına ulaştırmaları beklenir.
 Yayınlanmasına karar verilen eserlerin ön baskısı sorumlu yazarlara e-posta ile gönderilir ve matbaa provalarını kontrol etmesi istenir. Bu aşamada makaleler üzerinde hiçbir yeni eklenti yapılamaz ve makaleler geri çekilemez. Sadece tipografik yazım hataları düzeltilebilir. Basılmış makalelerde bulunabilecek hataların sorumluluğu yazarlara aittir. Sorumlu yazarın basımına onay verdiği nüshada yer alan yazım hataları için düzeltme yazısı yazılmaz.

 

Değerlendirme akış şeması

 

Makale tipleri

 

 Araştırma Makalesi: Derginin yayın alanlarındaki konularda hazırlanmış olan, bilimsel araştırmaya dayalı, özgün nitelikteki makalelerdir. Araştırma makaleleri “Özet, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar” bölümlerinden oluşmalıdır. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen araştırma makaleleri kapak sayfası hariç en fazla 20 sayfa olmalıdır. Yazarlar gerek duydukları takdirde “Tartışma” bölümünden sonra “Teşekkür” bölümü açarak gerekli açıklamaları yapabilirler.


 Kısa Bildiri: Dar kapsamlı ele alınmış (sınırlı sayıda örneğin analiz edildiği çalışmalar vb.) ancak önemli ve yeni bilgiler sunan bilimsel araştırmaya dayalı makalelerdir. Kısa bildiriler araştırma makalesi formatında hazırlanmalı ve kapak sayfası hariç en fazla 10 sayfa olmalıdır. Bu eserlerde kullanılacak tablo ve şekil sayısı beşi geçmemelidir.


 Derleme: Derginin yayın alanlarındaki konularda yenilikleri içeren, güncel kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış makalelerdir. Dergide “çağrılı derleme”lerin yayınlanması benimsenir. Ancak, alanında söz sahibi ve deneyimli araştırmacıların gönderecekleri derleme makaleleri de değerlendirmeye alınır. Bu durumda, derleme hazırlayan yazar(lar)ın, derleme konusu ile ilgili daha önceden araştırma yürütmüş ya da yüksek lisans, doktora tezlerine danışmanlık yapmış olmaları ve bu çalışmalarına makalenin kaynaklar bölümünde yer vermiş olmaları şartı aranır. Derlemelerde kullanılacak tablo, çizim ve resim sayısı toplam 10’u geçmemelidir. Kapak sayfası hariç en fazla 20 sayfa olarak hazırlanmalıdır. Derlemelerde mutlaka “Özet, Giriş, Sonuç ve Kaynaklar” bölümleri bulunmalıdır.


 Durum Raporu: Veteriner hekimlik ve hayvancılık konularında ülkesel ya da bölgesel düzeyde mevcut durum ve süreç hakkında bilgi sunan ve yorum içeren çalışmalardır. Genellikle çağrılı durum raporları tercih edilmekle birlikte, dergiye yayınlanmak talebi ile gönderilen durum raporu makaleleri de değerlendirmeye alınabilir.


 Olgu Sunumu: Yazarların, herhangi planlanmış bir araştırmaya dayanmayan ancak karşılaştıkları yeni veya ender gözlemlenen olguların ele alındığı, bilimsel değere sahip bilgileri içeren eserlerdir. Bu eserlerde gereksiz uzatmaları önlemek amacıyla en fazla 15 kaynak kullanılmalı ve bu kaynakların güncel olmasına özen gösterilmelidir. Kapak sayfası hariç en fazla 5 sayfa olmalı; “Özet, Giriş, Olgu, Tartışma ve Kaynaklar” bölümlerinden oluşmalıdır.


 Editöre Mektup: Belirli konularda dikkati çekmek, güncel olan konuları vurgulamak veya bazı durumlarda tartışma konusu/ortamı yaratmak amacıyla yazılmış, belirli bir konuyu irdeleyen eserlerdir. Bu eserler 3 sayfayı geçmemeli ve güncel konulara işaret etmelidir.

 

Makale Hazırlama Kuralları

1. Makalelerin Türkçe veya İngilizce olarak yazılması gerekir. Eserin İngilizce yazılmış olması tercih nedenidir.
2. Dergi için makale hazırlarken öncelikle son yayınlanan sayı kontrol edilmeli ve dergi formatı incelenmelidir.
3. Makale metni ve tablolar MS-Word programında yazılmalıdır.
4. Metin çift aralıklı olarak A4 kağıda (210 x 297 mm), metin etrafında 3’er cm boşluk kalacak şekilde, Calibri yazı karakterinde, 11 punto büyüklükte yazılmalıdır. Metin iki yandan hizalanmış olmalıdır.
5. Metin hazırlanırken kapak sayfası hariç sağ alt kısma sayfa numarası ve her sayfada yeniden başlamak koşulu ile satır numaraları verilmelidir.
6. Eserler içinde kullanılacak kısaltmalar uluslararası kabul gördüğü şekli ile verilmelidir. İlk kullanıldıkları yerde açık bir şekilde yazılmalı ve parantez içinde kısaltılmış hali belirtilmelidir. Daha sonraki kullanımlarda sadece kısaltma kullanılmalıdır.
7. Ondalıklı sayıların belirtilmesinde ondalık ayıracı olarak Türkçe metinde virgül, İngilizce metinde ise nokta işareti kullanılmalıdır.
8. Makalede yer alan giriş, gereç ve yöntem gibi bölüm başlıkları koyu harfle ve ortalanmış bir şekilde yazılmalıdır. Metin içinde geçen alt başlıklar ise yine koyu harflerle, ancak satır başından hizalanmış olarak verilmelidir. Bütün başlık ve alt başlıklar numarasız olarak verilmelidir. Bölüm başlıklarının sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
9. Latince cins ve tür isimleri italik yazı tipi ile yazılmalıdır. Bunun dışında mümkün olduğunca italik kullanımından kaçınılmalıdır.
10. Tüm ölçüler SI (Systeme International)’ye göre verilmelidir.
11. Araştırmaya konu olan maddelerin ve ürünlerin ticari adları kullanılmamalıdır.

 

 Kapak sayfası: Kapak sayfası sırasıyla makale başlığını, yazarların ad ve soyadlarını, yazarların çalıştığı kurumları, yazışmadan sorumlu yazarın isim ve iletişim bilgilerini içermelidir.
 Başlık, makale konusunu ifade edecek şekilde açık ve anlaşılır olmalı; 15 kelimeyi geçmemeli, kelimelerin sadece ilk harfi büyük olmalıdır. Başlığın tamamı koyu harflerle yazılmalıdır. Türkçe olarak hazırlanmış eserlerde altında ayrıca İngilizce bir başlık da yer almalıdır.
 Çalışmada görev almış olan kişilerin isimleri ve soyadları makalenin başlığından sonra açık bir şekilde belirtilmelidir. Yazarların isimlerine üst karakterle yazılmış birbirini takip eden 1, 2… gibi rakamlardan oluşan bir belirteçle işaret koyulmalı ve bu belirteçler yazar isimlerinden hemen sonra sırasıyla alt alta belirtilerek yazarların çalıştıkları kurumlar hakkında gerekli açıklamalar yazılmalıdır. Yazışmalardan sorumlu olan kişi ise isminin sonuna koyulacak “*” işareti ile belirtilmeli ve yazarların kurum bilgilerinden hemen sonra “*” işareti kullanılarak yazarın adı soyadı, yazışma adresi, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları açık ve eksiksiz olarak yazılmalıdır.
 (Örnek: Mustafa AYDIN1, Ayşe E.YILMAZ2*).
 Gerekli olduğu hallerde makalenin köken aldığı tez çalışması, sunulduğu kongre vb. makale ile ilgili açıklamalar başlık sonuna “# ” işareti ile atıfta bulunarak kapak sayfası sonuna yazılmalıdır.
 İkinci sayfa makale başlığı ile başlamalı, yazar isimleri ve adres bilgileri bulunmamalıdır.

 

 Özet: Türkçe hazırlanmış eserlerde öncelikle Türkçe başlık ve özet; ardından makalenin İngilizce başlığı ve özeti (Abstract) yazılmalıdır. İngilizce olarak hazırlanmış eserlerde ise Türkçe başlık ve özet zorunluluğu yoktur. Özetler gerekli detayları içermeli ve çalışmayı tamamen (amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç) yansıtmalıdır. Bu bölüm araştırma makalelerinde 400, durum raporu ve derlemelerde 300, olgu sunumlarında ve kısa bildirilerde 200 kelimeyi aşmamalıdır. Özet bölümünde paragraf, dipnot, kaynak, şekil ve tablolara atıf ile tanımlanmamış kısaltmalar bulunmamalıdır.


 Anahtar Kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetlerin hemen altına, sayısı 3-6 arasında değişebilen, çalışmayla doğrudan ilgili anahtar kelimeler yazılmalıdır. Anahtar kelimeleri seçerken uluslararası kabul görmüş kısaltmalara uymaya özen gösterilmelidir. Anahtar kelime seçiminde Türkiye Bilim Terimleri sitesinden (http://www.bilimterimleri.com) yardım alınabilir.


 Giriş: Konuya ilgili kaynak bilgisi aktarımının yapıldığı bölümdür. Bu bölümde, çalışmanın gerekçesini ve önemini ortaya koyacak şekilde konu ile ilgili yapılmış çalışmalar ve yayınlar irdelenerek ilişkilendirilir. Giriş bölümünün sonunda çalışmanın amacı açık bir şekilde belirtilmelidir.


 Gereç ve Yöntem: Makale içinde kullanılmış olan gereç ve yöntem(ler), yapılan analizler ve çalışmada kullanılan istatistik yöntemler uygun referanslara atıf yapılarak detaylı bir şekilde verilmelidir. Bilinen, kabul görmüş yöntemler için kısa bir açıklama yaparak kaynak göstermek yeterli olabilir.


 Bulgular: Çalışmada elde edilmiş veriler kısa, düzenli ve anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır. Bu bölümde diğer araştırıcıların bulgularına yer verilmemelidir. Tablo ve şekil verileri metin içinde tekrarlanmamalı, önemli noktalar vurgulanmalı ve gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. Çalışmada elde edilen bulguların istatistik değerlendirme sonuçları belirtilmelidir.


 Tartışma: Çalışmada alınan sonuçların değerlendirildiği, karşılaştırıldığı ve tartışıldığı bu bölümde kaynaklarla karşılaştırma yapılır ve bulgular yorumlanıp bir sonuca varılır. İsteğe bağlı olarak “Bulgular” ve “Tartışma” bölümleri bir arada yazılabilir. Yazarlar “Tartışma” bölümü sonrasında gereksinime göre “Sonuç” bölümüne yer verebilirler. Güncel derlemelerde tartışma bölümü yerine giriş bölümü sonrasında irdelenen olay ile ilgili bir yorumun yapıldığı sonuç bölümü bulunmalıdır.


Teşekkür: Yazarlar çalışmalarında vermek istedikleri ek bilgiler ile katkı sağlayan destekçi kurumlara ve/veya şahıslara teşekkür yazılarını bu bölümde belirtebilirler.


 Kaynaklar: Kaynaklar listesi alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Sadece yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş kaynaklar yer almalıdır. Kabul edilmiş ancak henüz yayınlanmamış kaynaklar için “baskıda” ifadesi kullanılmalıdır. Yazarlar kaynaklar listesinde bulunan bütün kaynakların metin içinde kullanılmış olduğunu kontrol etmelidirler.

 

Metin içerisinde kaynak kullanımı:
 Metin içinde doğrudan atıf yapılırken yazar veya yazarların soyadından sonra parantez içinde kaynağın yayın yılı belirtilmelidir [Örnekler: Bell (2005) tarafından; Nielsen ve Engberg (2006) tarafından; Doyle ve ark. (2007) tarafından… ]. Cümlenin sonunda atıf yapıldığında ise yazar ismi ve yayın yılı parantez içinde belirtilmelidir. [Örnekler: ...bildirilmiştir (Bell, 2005); ....bildirilmiştir (Nielsen ve Engberg, 2006); .....bildirilmiştir (Doyle ve ark., 2007)]. Birden çok kaynağa atıf yapılması durumunda önce alfabetik sonra kronolojik sıralama yapılmalıdır. [Örnekler: ….bildirilmiştir (Bell, 2005; Bell, 2008; Doyle ve ark., 2007; Nielsen ve Engberg, 2006; Willis ve Murray, 1997)]. Aynı yazarın aynı yıl yayınları söz konusu ise her biri “a” harfinden başlayarak küçük harflerle işaretlenmelidir. [Örnek: …. (Bell, 2005a; Bell, 2005b; Bell, 2005c …)]. Atıf yapılırken aşırı kaynak kullanımından kaçınılmalıdır.

 

Kaynaklar listesinin düzenlenmesi:
 Kaynaklar listesinde yazar isimleri ve yayın yılı koyu harflerle yazılmalıdır. Kaynak listesi şu şekilde hazırlanmalıdır:

 

a. Kaynak makale ise
Yazarların soyadları ve adlarının ilk harfi yazılmalıdır. Devamında sırasıyla makalenin yayın yılı, makalenin adı, yayınlandığı derginin açık adı, cilt, sayı ve sayfa numaraları belirtilmelidir.
Örnekler:
Cohen, N.D., Vontur, C.A., Rakestraw, P.C., 2000. Risk factors for enterolithiasis among horses in Texas. Journal of the American Veterinary Medical Association 216, 1787-1794.

 

Rajmohan, S., Dodd, C.E., Waites, W.M., 2002. Enzymes from isolates of Pseudomonas fluorescens involved in food spoilage. Journal of Applied Microbiology 93, 205-213.

 

Ono, K., Yamamoto, K., 1999. Contamination of meat with Campylobacter jejuni in Saitama, Japan. International Journal of Food Microbiology 47, 211-219.

 

Yayınlanmak üzere kabul edilen ve DOI numarası bulunan, ancak henüz basılmamış makaleler için; makale künyesinin sonunda DOI numarası belirtilmelidir.

 

McGregor, B.A., Butler, K.L., 2014. The value of visual fleece assessment in addition to objective measurements in identifying Angora goats of greater clean mohair production. Small Ruminant Research, in press (DOI: 10.1016/j.smallrumres.2014.04.001).

 

b. Kaynak kitap ise
Yazarların (veya editörün) soyadları ve adlarının ilk harfi yazılmalıdır. Devamında sırasıyla kitabın yayın yılı, adı, yayınevi veya yayınlayan kuruluş ve yayınlandığı yer belirtilmelidir.
Kaynak, kitaptan bir bölüm ise bölüm yazarlarının isminden sonra sırasıyla kitabın yayın yılı, bölümün adı, editörün soyismi ve adının ilk harfi, bölümün alındığı kitabın adı, yayınevi veya kuruluş, yayınlandığı yer, bölümün sayfa numaraları yazılmalıdır.
Örnekler:
Combs, G.F., 1992. The Vitamins: Fundamental Aspects in Nutrition and Health. Academic Press, San Diego.

 

Concannon, P.W., 1986. Physiology and Endocrinology of Cannine Pregnancy. In: Marrow, D.A. (Ed.), Current Therapy in Theriogenology. Philadelphia, W.B. Saunders Company, pp. 491-497.

 

Perkins, J.B., Pero, J., 2002. Vitamin biosynthesis. In: Sonenshein, A., Hoch, J., Losick, R. (Eds.), Bacillus subtilis and Its Closest Relatives: from Genes to Cells. ASM Press, Washington D.C., pp. 271-286.

 

Kramer, J.M., Gilbert, R.J., 1989. Bacillus cereus. In: Doyle, M.P. (Ed.), Foodborne Bacterial Pathogens. Marcel Dekker, New York, pp. 22-70.

 

c. Kaynak bir tez ise
Tezi yazan kişinin soyadı ve adının ilk harfi koyu olarak yazılmalı, kabul edildiği yıl, tezin başlığı, tezin cinsi (yüksek lisans veya doktora), üniversitesi ve enstitüsü belirtilmelidir.

 

Örnek:
Bacınoğlu, S., 2002. Boğa spermasında farklı eritme süreleri ve eritme sonrasında oluşturulan soğuk şoklarının spermatolojik özelliklere etkisi. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 

d. Kaynak internette bulunan bir web sitesi ise
Yazarların soyadları ve adının ilk harfi (Yazar adı yoksa web sitesinin veya kaynağın adı) yazılır. Daha sonra sırasıyla yılı, makalenin adı, varsa yayıncı, internet adresi ve erişim tarihi belirtilir.

 

Örnekler:

 

FDA, 2001. Effect of the use of antimicrobials in food-producing animals on pathogen load. Systematic review of the published literature. http://www.fda.gov/cvm/antimicrobial/PathRpt.pdf (Erişim 14.12.2001)

 

Cleveland, C.W., Peterson, D.S., Latimer, K.S., 2005. An Overview of Canine Babesiosis. Clinical Pathology. College of Veterinary Medicine, The University of Georgia: http://www.vet.uga.edu/vpp/clerk/Cleveland (Erişim 17.12.2005).

 

Thierry, F., 2006. Contagious equine metritis: a review. Equine Reproductive Infections: http://www.equinereproinfections.com (Erişim 07.07.2006].

 

FSAI, 2008. Report of the Implementation Group on Folic Acid Food Fortification to the Department of Health and Children. Food Safety Authority of Ireland:
http://www.fsai.ie/assets/0/86/204/cc3c2261-7dc8-4225-bf79-9a47fbc2287b.pdf (Erişim 20.06.2008)

 

e. Kaynak bilimsel toplantıda sunulmuş bir bildiri ise

 

Yazarların soyadı ve adının baş harfinden sonra sırasıyla toplantının yılı, bildirinin başlığı, toplantının adı, toplantı yeri, bildiri kitabındaki sayfa no yazılmalıdır.

 

Örnekler
Cardinali, R., Rebollar P.G., Mugnai, C., Dal Bosco, A., Cuadrado, M., Castellini, C., 2008. Pasture availability and genotype effects in rabbits: 2. development of gastro-intestinal tract and immune function of the vermiphorm appendix. In: Proc. 9th World Rabbit Congress, Verona, Italy, 1159-1164.


Mauget, R., Legendre, X., Comizzoli, P., 1998. Assisted reproductive technology in sika deer: a program to preserve endangered deer subspecies. In: Proc. 4th Int. Deer Biology Congress, Kaspovar, 185-186.

 

Tablolar: Kullanım sırasına göre numaralandırılmalı, kısa başlıklarla ifade edilmeli ve metin içinde tablo numarası verilerek (örneğin Tablo 1) atıfta bulunulmalıdır. Tablo başlıkları tablonun üst bölümüne yazılmalıdır. Türkçe hazırlanmış eserlerde tablo başlıklarının altına İngilizce başlıklar mutlaka yazılmalıdır. Tabloda kullanılan kısaltmalar ve gerekli açıklamalar tablo altında verilmelidir. Tablolardaki yazılar hiç bir zaman 9 puntodan küçük olmamalıdır. Tablolarda dikey çizgi kullanımından kaçınılmalıdır.

 

Şekiller: Metinde kullanılan fotoğraflar, grafikler ve çizimler metin içinde şekil adı ile kullanılmalıdır. Şekiller kullanım sırasına göre numaralandırmalı ve kısa başlıklarla ifade edilmeli, metin içinde şekil numarası verilerek (örneğin Şekil 1) atıfta bulunulmalıdır. Şekil başlıkları şekillerin altında yer almalıdır. Türkçe hazırlanmış eserlerde Türkçe şekil başlıklarının altına İngilizce başlıklar mutlaka yazılmalıdır. Şekillerde istenilen noktaya dikkat çekmek amacıyla; üzerlerine işaret konulmalı ve başlıklardan sonra yer alacak olan şekil altı notta kullanılan işaretler belirtilerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

 

Yayın kuruluna gönderilecek olan makalelerde tablo ve şekiller metnin sonunda ayrı sayfalar halinde verilmeli, metin içinde tablo ve şekillerin gireceği yerler açık bir şekilde belirtilmelidir. Resimler mutlaka parlak kağıda basılmış olmalı arkalarına metin içindeki şekil numaraları ve isimleri yazılmalıdır. Elektronik posta ile gönderilecek olan eserlerde yer alan tüm şekiller en az 600 dpi çözünürlükte taranmış ve TIFF veya JPG olarak kaydedilmiş olmalıdır.